dissabte, 23 de gener de 2016

Finalització del mòdul 6 "Particions prefabricades" de GMO2

El desembre passat vàrem finalitzar el mòdul 6 "Particions prefabricades" i ara podrem passar a pintar els paraments ( Mòdul 10 UF01 Pintura de superfícies)

Finalitzant els envans

Massillant els paraments per deixar-los a punt de pintar 

Finalització del mòdul 4 "Obres de fàbrica" de GMO1

El desembre passat vàrem finalitzar el mòdul d'obres de fàbrica i ja tenim els paraments per poder realitzar el nou mòdul 5, "Revestiments continus"
A continuació col·loquem els caixetins i tubs de pre-instal·lació de llum.


Després cal realitzar les arestes per poder arrebossar els paraments.


Finalment procedim a remolinar.

Reglejant el parament


Treball finalitzat